Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Knižničný a výpožičný poriadok

KNIŽNIČNÝ A VÝPOŽIČNÝ PORIADOK
MESTSKEJ KNIŽNICE HANDLOVÁ

V zmysle Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice v Handlovej schválenej Mestským zastupiteľstvom mesta Handlová uznesením č. 1295 zo dňa 11.12.2014, zákona 126/2015  Z.z. o knižniciach, vydávam tento Knižničný a výpožičný poriadok.

 

Časť 1.

Knižničný poriadok

Článok 1

Pôsobnosť Knižničného poriadku

Knižničný poriadok Mestskej knižnice Handlová (ďalej knižnica), ktorého súčasťou je Výpožičný poriadok, upravuje vzájomné vzťahy knižnice a jej čitateľov a používateľov.
Knižnica zabezpečí zverejnenie Knižničného a výpožičného poriadku na viditeľnom mieste na všetkých svojich pracoviskách a vydaním tlačou.
Knižnica je príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je Mesto Handlová. Knižnica je špecializovaná právnická osoba, ktorá má vlastnú právnu subjektivitu. Riadi sa všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok 2

Záväznosť Knižničného poriadku

Knižničný poriadok je záväzný pre všetky pracoviská knižnice:

1. Námestie baníkov 3 Handlová

 - oddelenie doplňovania, spracovania a ochrany KF

 - oddelenie beletrie a náučnej literatúry pre dospelých

 - oddelenie literatúry pre deti a mládež

2. Morovno - mestská časť

 

Článok 3

Knižničný fond

Knižnično-informačný fond knižnice tvoria:

 - primárny fond: knihy, periodiká, regionálne dokumenty, hudobniny,

 - sekundárny fond: katalógy, kartotéky, bibliografie, databázy v elektronickej forme.
Knižnica spravuje majetok vo vlastníctve mesta Handlová. Knižničné fondy sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Každý čitateľ a používateľ knižnice je povinný ich chrániť a nesmie ich poškodzovať.                                                                                                                                          

 

Článok 4
Poslanie a služby knižnice

Knižnica plní funkciu verejnej knižnice pre mesto Handlová s týmito úlohami:

 1. Získava, dopĺňa, odborne spracováva, uchováva, ochraňuje a sprístupňuje univerzálny knižničný fond.
 2. Poskytuje knižnično-informačné služby všetkým kategóriám obyvateľstva a zabezpečuje všeobecný a neobmedzený prístup občanov k verejne dostupným dokumentom a informáciám, napomáha uspokojovaniu kultúrnych, informačných, vzdelávacích a relaxačných potrieb. Podporuje celoživotné vzdelávanie a duchovný rozvoj.
 3. Poskytuje používateľom komplexné knižničné služby, najmä absenčné a prezenčné  vypožičiavanie dokumentov z vlastných fondov i z fondov ďalších knižníc na území SR.
 1. Realizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia súvisiace s poslaním knižnice, ktorými

  podporuje všestranný kultúrny rozvoj obyvateľov, spolupracuje s ostatnými inštitúciami 

  pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít.

 1. Je pracoviskom medziknižničnej výpožičnej služby (MVS)

Základné a špeciálne knižnično-informačné služby (KIS):

Knižnica poskytuje v súlade s § 16 ods. 5 a) až c) zákona č. 126/2015 Z.z. o knižniciach bezplatne základné KIS, za špeciálne služby je knižnica oprávnená požadovať od používateľa primeranú úhradu vynaložených nákladov. (zákon 126/2015 Z.z. §16, ods.6)

Základné služby knižnice sú:

 • výpožičné služby absenčné (mimo priestorov knižnice)
 • výpožičné služby prezenčné (v knižnici)
 • predlžovanie výpožičnej lehoty vypožičaných dokumentov
 • rezervovanie dokumentov - náučnú literatúru, beletriu
 • poskytovanie bibliograficko-informačnej služby (BIS)
 • poskytovanie faktografických a bibliografických informácií
 • organizovanie a uskutočňovanie kultúrno-vzdelávacích aktivít

Špeciálne služby knižnice sú:

 • medziknižničné výpožičné služby
 • verejný internet
 • tlač z internetu

Cenník služieb a poplatkov je prílohou Knižničného a výpožičného poriadku.

Knižnica poskytuje služby na základe osobných, telefonických aj emailových požiadaviek čitateľov a používateľov. Podmienky poskytovania služieb upravuje Výpožičný poriadok.

Článok 5

Prístupnosť knižnice

 1. Knižnica poskytuje služby v súlade s Ústavou SR a Manifestom UNESCO o verejných knižniciach. Dodržiava zásady všeobecného prístupu čitateľov a používateľov k dokumentom a informáciám bez ohľadu na ich politickú, národnostnú, náboženskú a rasovú príslušnosť.
 2. Čitateľ a používateľ knižnice má na základe platného čitateľského preukazu prístup do všetkých čitateľských priestorov knižnice.
 3. Zdravotne znevýhodneným čitateľom a používateľom sa poskytovanie služieb realizuje primeraným spôsobom s ohľadom na zdravotné postihnutie.

 

Článok 6
Registrácia čitateľa

Právo využívať všetky služby knižnice má:

- registrovaný čitateľ a používateľ, ktorý je držiteľom platného čitateľského preukazu

- jednorazový používateľ, ktorý zaplatil jednorazový členský poplatok (platný jeden deň), bez nároku vypožičať si knižničný dokument absenčne.

Členstvo vzniká:

 • odovzdaním platnej prihlášky za používateľa knižnice
 • po zaplatení členského poplatku
 • oboznámením sa s knižničným a výpožičným poriadkom knižnice

Zápisom do knižnice sa používateľ zaväzuje dodržiavať všetky ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku knižnice.

Členstvo zaniká:

 • odhlásením sa čitateľa
 • neobnovením členstva
 • hrubým porušením knižničného poriadku

Po zániku členstva zaplatené poplatky knižnica späť nevracia. Pracovníčka knižnice upozorní čitateľa pri zápise na najzávažnejšie ustanovenia Knižničného a výpožičného poriadku.

Ochrana osobných údajov:

 1. Knižnica spracováva osobné údaje len so súhlasom čitateľa.
 2. Knižnica sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 3. Knižnica je oprávnená na účel poskytovania KIS spracovávať osobné údaje (§ 18 zákona č.126/2015 Z.z. o knižniciach) používateľov v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum a miesto narodenia, status osoby (študent, dôchodca, iné), číslo občianskeho preukazu, dosiahnuté vzdelanie, telefónne číslo, emailová adresa, podpis.
 4. Čitateľ dáva svoj súhlas na spracovanie osobných údajov na vymedzený účel. Zároveň dáva súhlas so zverejnením obrazových a zvukových materiálov z podujatí, na ktorých sa zúčastnil, za účelom propagácie podujatí a činnosti knižnice.
 5. Všetci zamestnanci knižnice, ktorí sú oprávnení získavať a spracúvať osobné údaje čitateľov, musia dodržiavať pokyny Poučenia o povinnostiach oprávnenej osoby podľa zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 

Článok 7
Čitateľský preukaz

 1. Čitateľom knižnice sa môže stať a čitateľský preukaz sa vystavuje:
  - občanom SR po predložení občianskeho preukazu, príp. iného dokladu,
  - u detí do 15 r. po podpísaní čitateľskej prihlášky rodičom, príp. zákonným zástupcom, občanom iného štátu po predložení povolenia k pobytu v SR, alebo cestovného pasu.
 2. Preukaz používateľa (čitateľský preukaz) je neprenosný doklad na inú osobu. Preukaz po podpísaní prihlášky za používateľa (čitateľa) vystaví zamestnanec knižnice.
 3. Preukaz používateľa je doklad, ktorý oprávňuje čitateľa používať služby knižnice.
 4. Preukaz používateľa je platný 365 dní, po uhradení členského poplatku, pričom jeho platnosť nie je prenosná do ďalšieho kalendárneho roka.
 5. Zamestnanec knižnice má kedykoľvek právo overiť si totožnosť používateľa vyžiadaním si preukazu totožnosti.
 6. Stratu preukazu je používateľ povinný oznámiť bezodkladne knižnici. Za vydanie duplikátu čitateľského preukazu zaplatí sankčný poplatok podľa Cenníka služieb.
 7. Ak používateľ zmení adresu trvalého bydliska je povinný oznámiť zmenu knižnici.
 8. Za zneužitie čitateľského preukazu zodpovedá jeho držiteľ. 

 

Článok 8
Základné práva a povinnosti čitateľa knižnice

Čitateľ a používateľ je povinný:
1. Čitateľ a používateľ je povinný dodržiavať Knižničný poriadok, chrániť fondy knižnice a jej zariadenie pred poškodením a stratou. Za poškodenie majetku sa považuje aj vystrihovanie častí dokumentov, písanie do kníh, vytrhávanie strán a pod.
2. V prípade porušenia ustanovení Knižničného a výpožičného poriadku môže byť používateľ dočasne, alebo trvale zbavený práva používať služby knižnice. Tým nie je zbavený povinnosti nahradiť knižnici zapríčinenú škodu. Právo využívať služby knižnice nadobudne čitateľ až po uhradení všetkých podlžností voči knižnici. 

3. MsK neposkytuje služby čitateľom a návštevníkom, ktorí javia známky požitia alkoholu a iných omamných látok. Právo navštevovať knižnicu a používať jej služby sa môže používateľovi zrušiť aj z hygienických dôvodov a nevhodného správania sa.

4. V priestoroch knižnice je používateľ povinný:
- odložiť si kabát a tašky na miesto k tomu určené,
- zachovať ticho a poriadok,
- v prípade potreby podrobiť sa kontrolným opatreniam súvisiacim s udržiavaním
poriadku a ochranou majetku knižnice.

Čitateľ a používateľ má právo: 

 1. vyžadovať od zamestnanca knižnice informácie o všetkých poskytovaných službách,
 2. podávať ústne i písomne pripomienky, podnety, návrhy a sťažnosti k práci knižnice. Knižnica odpovie na písomné sťažnosti a pripomienky do 15 dní.

    

 

 

 

Časť 2.

Výpožičný poriadok

 

 

Článok  1

Výpožičné hodiny knižnice

 1. Knižnica poskytuje svoje služby počas stanovených výpožičných hodín na týchto pracoviskách:
Mestská knižnica Nám. baníkov 3 : pondelok - piatok: 8.00 - 17.00
Morovno - mestská časť : sobota : 15.00 - 17.00
 1. Úprava výpožičných hodín: 

  Knižnica si vyhradzuje právo upraviť výpožičné hodiny aj v decembri a vo výnimočných prípadoch.

   

Článok. 2

Práva a povinnosti čitateľa a používateľa

 1. Čitateľ a používateľ knižnice má právo na vypožičanie knižničných dokumentov. Knižničné dokumenty sa požičiavajú absenčne alebo prezenčne.
 2. Pre požičiavanie dokumentov z knižničných fondov platia ustanovenia § 659 až 662 Občianskeho zákonníka, Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice. Spôsob a podmienky vypožičiavania knižničných dokumentov určuje knižnica v súlade so svojím poslaním a charakterom verejnej knižnice, prevádzkovými možnosťami, metodikou výpožičných služieb a požiadavkami na ochranu knižničného fondu.
 3. Knižnica si vyhradzuje právo regulovať počet dokumentov, ktoré si môže požičať jeden čitateľ, stanoviť obmedzenie výpožičiek niektorých druhov a častí fondov.
  Z toho dôvodu sú niektoré knižničné dokumenty určené len na prezenčné požičiavanie v knižnici (dokumenty zaradené do príručnej knižnice: encyklopédie, jazykové slovníky, a iné špeciálne dokumenty, najnovšie čísla novín a časopisov, dokumenty zapožičané prostredníctvom MVS, pri ktorých to ako podmienku stanovila poskytujúca knižnica).
 4. Na študijné účely sa môžu vo výnimočných prípadoch stálym čitateľom, ktorí dodržiavajú Knižničný a výpožičný poriadok, zapožičať dokumenty z príručnej knižnice. (Výpožička sa realizuje v piatok o 17.00 hod. a vrátiť dokument je nutné v pondelok do 9.00 hod. Ak čitateľ nedodrží stanovený čas vrátenia dokumentov, sú mu odmietnuté tieto mimoriadne služby).
 5. Všetky ostatné knižničné jednotky sú voľne prístupné v priestoroch výpožičných oddelení za účelom absenčnej výpožičky – mimo knižnice.

                                              

Článok 3
Evidencia výpožičiek a zásady vypožičiavania

 1. Evidenciu vypožičaných knižničných dokumentov vedie knižnica tak, aby bola preukázateľnosť vypožičaných dokumentov konkrétnemu čitateľovi.
 2. Evidencia výpožičiek sa vedie elektronicky v karte čitateľa v databáze knižnično-informačného systému.
 3. Knižnica požičiava čitateľovi dokumenty po predložení platného čitateľského preukazu.
 4. Knižnica umožní čitateľom voľný prístup:
  - k primárnym fondom (knihy, periodiká) určeným k absenčnej výpožičke,
  - k databáze knižničného fondu v on line-katalógu, sprístupnenému na web stránke knižnice. 
 5. Knižnica pripraví a požičiava používateľovi žiadanú literatúru v čase, ktorý je primeraný jej prevádzkovým pomerom, spravidla na počkanie. V čase zvýšenej prevádzky je možné poskytnúť literatúru v dohodnutom čase, najneskôr na druhý deň.
 6. Ak je dokument vypožičaný, čitateľ má právo rezervovať si ho. O rezervovanej literatúre je čitateľ informovaný telefonicky alebo emailom. Čitateľ je povinný prevziať si rezervovaný dokument do 3 dní od oznámenia.
 7. Čitateľ si môže naraz absenčne vypožičať najviac 6 knižných jednotiek a 10 periodík. (Výnimka sa udeľuje pri seminárnych, diplomových, ročníkových prácach).
 8. Výpožičná lehota dokumentu (knihy) pri absenčnom požičiavaní je 30 dní. Výpožičná doba časopisov a špeciálnych dokumentov je 14 dní. Knižnica môže v prípade potreby požiadať o vrátenie dokumentu pred uplynutím výpožičnej lehoty.
 9. Výpožičnú lehotu možno predĺžiť, ak o to čitateľ požiada pred jej uplynutím. Predĺženie výpožičnej lehoty je možné najviac dvakrát o ďalších 30 dní od dátumu predlžovania.
 10. Predĺženie výpožičnej lehoty nie je možné ak:

       - čitateľ má priestupky (načas nevrátené výpožičky, nezaplatené upomienky)

       - ak knižnica potrebuje daný dokument pre poskytovanie faktografických informácií

       - ak je knižničný dokument rezervovaný iným čitateľom 

 1. Predĺženie výpožičnej lehoty sa považuje za novú výpožičku.

 

Článok 4

Ručenie čitateľa za vypožičaný dokument, vymáhanie nevrátených výpožičiek

 1. Poskytovanie knižnično – informačných služieb je záväzkovým právnym vzťahom (§ 488 Občianskeho zákonníka) 
 2. Používateľ je povinný knižničnú jednotku vrátiť v takom stave, v akom ju prevzal. Pri vypožičaní si ju má prezrieť a všetky závady ihneď ohlásiť knihovníčke. Ak to neurobí, nesie zodpovednosť za všetky neskôr zistené závady, pričom je povinný knižnici uhradiť náklady rovnakým spôsobom, ako v prípade straty. 
 3. Čitateľ nesmie zapožičaný dokument požičiavať iným osobám. 
 4. Ak čitateľ nevráti požičané jednotky v stanovenom termíne, nepožiada o ich predĺženie pred uplynutím výpožičnej lehoty, je povinný v zmysle Cenníka služieb zaplatiť poplatky z omeškania. 
 5. Povinnosť zaplatiť poplatky z omeškania vzniká čitateľovi aj bez písomného, alebo iného upozornenia zo strany knižnice a začína plynúť dňom, ktorý nasleduje po uplynutí stanovenej výpožičnej lehoty.

 

Článok 5
Straty a náhrady

 1. Čitateľ je povinný hlásiť knižnici poškodenie alebo stratu zapožičaného dokumentu a do stanovenej lehoty nahradiť škodu.
 2. Knižnica požaduje nahradiť škodu týmito formami :

- dodanie neporušeného výtlačku toho istého dokumentu v rovnakom, príp. novšom vydaní

- nahradením dokumentu iným dokumentom podľa rozhodnutia knižnice,

- finančnou úhradou za nevrátený dokument podľa rozhodnutia knižnice,

- pri každom poškodení dokumentu čitateľ nahradí príslušnú škodu podľa rozsahu poškodenia a výšky nákladov na jeho odstránenie,

- pri všetkých formách náhrady strateného, či poškodeného dokumentu je používateľ
 povinný zaplatiť manipulačný poplatok.

 1. O spôsobe náhrady nevráteného alebo poškodeného dokumentu rozhoduje knižnica (akvizičná komisia).                             

 

Článok 6
Výpožičky prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby

 1. Ak čitateľ potrebuje dokument, ktorý nie je súčasťou knižničného fondu knižnice, môže požiadať o získanie jeho výpožičky z inej knižnice v Slovenskej republike cez medziknižničnú výpožičnú službu (MVS).
 2. Pri výpožičkách MVS musí čitateľ dodržiavať výpožičné lehoty a všetky podmienky stanovené poskytujúcou a žiadajúcou knižnicou.
 3. Poplatok za sprostredkovanie MVS z iných knižníc je stanovený v Cenníku služieb tohto Knižničného a výpožičného poriadku.
 4. Knižnica poskytuje MVS podľa Zásad MVS, vypracovaných SNK Martin.

 

Článok 7

Čitárenský poriadok

Knižnica poskytuje možnosť prezenčného štúdia v knižnici.

 1. Vstup do knižnice, aj k prezenčnému štúdiu dokumentov, (knihy, časopisy, noviny, špeciálne dokumenty...) je povolený len po predložení platného čitateľského preukazu.
 2. V študijných a čitárenských priestoroch sa knižničný fond sprístupňuje iba prezenčne. Návštevníci majú právo využívať všetky dokumenty z fondu.
 3. Čitateľ je oprávnený požiadať za finančnú úhradu podľa Cenníka služieb kópie časti dokumentov pre vlastné účely prostredníctvom reprografických služieb knižnice.
 4. Návštevníci knižnice sú povinní odložiť si kabáty, tašky na vyhradené miesto.
 5. Vypožičaný dokument je čitateľ povinný vrátiť pracovníkovi knižnice na kontrolu a keď sa jedná o noviny a časopisy, tak na vyhradené miesto na regály. Po ukončení prezenčného štúdia sa čitateľ, podľa predlohy, zapíše do evidencie prezenčných výpožičiek.
 6. Čitateľ nesmie používať pracovné pomôcky, ktorými možno poškodiť knižničné fondy alebo inventár knižnice.
 7. Čitateľ je povinný správať sa ohľaduplne k ostatným používateľom a rešpektovať pokyny pracovníkov knižnice.

 

Článok 8
Služby internetu

 1. Používateľ s platným čitateľským preukazom má právo vyhľadávať si informácie potrebné na vzdelávacie a relaxačné účely na internete.
 2. Používateľ tejto služby musí ovládať prácu na počítači s operačným systémom Windows a základné princípy práce s počítačovou sieťou internet.
 3. Pre čitateľov s platným čitateľským preukazom je používanie internetu spoplatnené podľa Cenníka služieb.
 4. Prestavovanie systémov a konfigurácií je zakázané.
 5. Tlačenie z internetových stránok sa považuje za platenú službu podľa Cenníka služieb.

 

 

Záverečné ustanovenia

1. Výnimky z Knižničného a výpožičného poriadku knižnice povoľuje riaditeľka knižnice.
2. Ruší sa Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Handlová zo dňa 01. 01. 2017.
3. Tento Knižničný a výpožičný poriadok Mestskej knižnice Handlová nadobúda platnosť dňom 01. 01. 2019
4. Prílohou Knižničného a výpožičného poriadku je Cenník služieb platný od 01. 01. 2019.

                                                  

Mgr. Daniela Mikulášová
riaditeľka Mestskej knižnice Handlová