Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

História knižnice

Z  histórie knižnice

Predchodcovia knižnice

Začiatky knihovníctva v Handlovej majú hlboké korene. Prepletajú sa s existenciou takých ľudí, akými boli richtár, kňaz, notár a učiteľ, ktorí formovali vedomie pospolitého ľudu. Tu sa predpokladá existencia ich súkromných knižníc. Historickú úlohu na území mesta mali vzdelávacie spolky, ich knižnice a zachované spomienky pamätníkov.

Manželia Prôčkovci uvádzajú vo svojich spomienkach ako predchodcu knižnice nemecký katolícky vzdelávací spolok „Romisch katolische Kultur Ferein“, ktorý pôsobil v dome na Pekárskej ulici. Knižnica spolku mala len niekoľko desiatok kníh, prevažne náboženského charakteru v nemčine a maďarčine, ktoré boli uložené v jednej skrini. Podobne aj notár a kronikár Gejza Kubíni v Pamätnej knihe obce Handlová spomína „Rímsko-katolícky čítací klub“ ako jeden z najstarších a v obci najdôležitejších spolkov, ktorý mal viac ako 600 členov. Predsedom krúžku bol vtedajší dekan fary a starosta obce Viliam Fegyveres. Stanovy spolku boli schválené už v roku 1896.

1923-1947  Obecná knižnica v Handlovej

Prvým knihovníkom bol Ferdinand Lajstrík, zamestnanec obecného domu.

Knižnica bola umiestnená v Obecnom dome. (teraz hotel Baník). Podnetom k založeniu knižnice bol zákon č. 430/1919 Zb. o verejných knižniciach, ktorý ukladal každej obci a mestu založiť knižnicu a udržiavať ju z verejných prostriedkov. Obecná kronika mesta Handlová (1938-1960) na strane 125 datuje založenie knižnice dňom 25. marca 1923, kedy bolo zakúpených 160 slovenských a 160 nemeckých kníh. Do knižnice boli postupne premiestnené knižničné fondy vzdelávacieho spolku Romisch katolische Kultur Ferein, telovýchovnej jednoty Sokol, zachránené knihy MO MS. Knižnica sa začala sľubne rozvíjať aj zo skromných príspevkov obce.

1948–1967 Knižnica-Osvetová beseda

Knižnica bola umiestnená v Kultúrnom dome - Kulturheim (teraz Mamutík).

Knihovníkmi boli Ján Slávkovský (1948-1954), učiteľ, Anna Krajčejová (1955–1956), Žofia Martišová–riaditeľka (1956–1978)

V decembri 1947 sa knižnica presťahovala z budovy MNV (kde boli knihy – 1026 zväzkov,  v poslednom roku len uskladnené, knižnica nevyvíjala činnosť, nemala vhodné priestory). Presťahovaním do miestnosti Kultúrneho domu začala knižnica rozvíjať svoju činnosť, trochu brzdená výmenou knihovníkov a finančnými ťažkosťami. Napriek tomu sa nakúpilo v tomto roku do knižnice 63 kníh. „Už za rok 1953 bola výpožičná činnosť uspokojivá, uskutočnili sa tri besedy s čitateľmi.“ (z článku z knihovníckeho časopisu Čitateľ,3,1954,s.7-8, s.335).   

Zo zachovaného denníka p. Krajčejovej, knižničných archívnych materiálov, knižničných kroník a spomienok pamätníkov, sa o knižnici v Kulturheime dozvedáme:
Knižnica bola umiestnená v priestrannej miestnosti; Činnosť knižnice sa venovala deťom, mládeži aj dospelým; Nadväzovala sa spolupráca so školami, družinami, organizáciami, závodmi;  Čitateľom bola knižnica prístupná denne 8 hodín; Požičiavali sa knihy, časopisy, noviny; Čítali sa rozprávky, počúvali platne; Pripravovali sa kolektívne podujatia – literárne večery, čitateľské besedy, rozprávkové podujatia; Pozývali sa spisovatelia na autorské besedy; V knižnici pracovali čitateľské krúžky (od r.1958); Vytvoril sa divadelný a bábkarský krúžok; Aktívne začala pracovať Knižničná rada ( od 1957); Zriaďovali sa nové pobočky (1965 v Dome pionierov, 1966 na Hornom konci); Knižnica sa dostávala do povedomia širokej verejnosti; Knižnica získala množstvo ocenení, diplomov, čestných uznaní; Rozrastal sa knižničný fond; zvyšoval sa počet čitateľov; narastali výpožičky.

Zvýšil sa počet pracovníčok: 1959 - Ľudmila Jantová, v knižnici  pracovala 30 rokov, 1964 - Anna Golianová, v knižnici pracovala 18 rokov, 1965 - Ľubica Bugárová, v knižnici pracovala 37 rokov.

1968–1990 Mestská ľudová knižnica v Handlovej

Knižnica bola umiestnená v budove Úderníka 1968-1984 ( parkovisko Billa), neskôr v budove CVČ Relax 1984-1991

Žofia Martišová–riaditeľka (1956–1978), Mgr. Veronika Weissová - riaditeľka (1979–2004)

Knižnica sa presťahovala do nových, zrenovovaných priestorov zrušenej krčmy bývalého Úderníka. MsK patrila pod pôsobnosť Okresnej knižnice Prievidza, ktorá ju riadila metodicky aj finančne (od r. 1966). O to krajší bol príspevok 120 600 Kčs od MsNV Handlová na zariadenie novo presťahovanej knižnice. Nové sídlo knižnice si pochvaľovali dospelí i detskí čitatelia. Knižnica upevňuje aktívnymi formami svojej práce čitateľské návyky detí i dospelých, posilňuje poznanie kultúrneho dedičstva, plní vzdelávaciu a relaxačnú funkciu pri kultúrnom využívaní voľného času, pri uskutočňovaní rozličných záujmov a záľub. Stáva sa živým spoločenským strediskom nadväzujúcim na kultúrne aktivity v meste. Knižnici a jej pracovníčkam pribúdali ďalšie a ďalšie ocenenia. Najvyšším bol titul MK SR, Vzorná ľudová knižnica (1973). K osvedčeným formám pribúdajú nové formy práce s knihou a čitateľom: literárno-hudobné pásma, čitateľské hnutie, kultúrno-výchovné a vzdelávacie podujatia pre ZŠ, MŠ, výstavy súborov kníh, súťaž o najlepšieho čitateľa, pracuje recitačný krúžok, práca s rómskym občanom, rozvíja sa spolupráca s organizáciami, BSP, SZŽ, školami, prehlbuje sa družobný styk so Zábřehom, Šumperkom. V roku 1984 sa knižnica opäť sťahuje. Po neúspešných pokusoch získať financie na opravu strechy budovy Úderníka, sa knižnica sťahuje do dnešného CVČ Relax. Ani toto premiestnenie činnosť knižnice neobmedzilo.

Rady knihovníčok rozšírili pracovníčky: 1970 - Eleonóra Bártová, pracovala v knižnici 12 rokov, 1971 – Mária Oswaldová, pracovala v knižnici 38 rokov, 1983 – Alena Padúchová, pracovala v knižnici 37 rokov, 1984 – Agáta Ihringová pracovala v knižnici 20 rokov, 1986 – Mária Suchá pracovala v knižnici 18 rokov.

1991–2016 Mestská knižnica Handlová.

Knižnica je umiestnená v DK MH 1991-

Mgr. Veronika Weissová - riaditeľka (1979–2004),  Mgr. Daniela Mikulášová - riaditeľka (2005–

1.januára 1991, schválením zákona SNR č. 369/1990 Zb., o Obecnom zriadení, boli fondy a pracovníci Mestských a miestnych knižníc, delimitované pod obce, mestá, resp. ich samosprávne orgány. Mesto a jeho predstavitelia sa postarali o knižnicu príkladne. Po schválení novej Zriaďovacej listiny a Štatútu knižnice bola knižnica pričlenená k mestu Handlová.

Veľké priestory, ktoré knižnica mala jej vyhovovali, no rastúce finančné náklady na vykurovanie boli dôvodom na presťahovanie do súčasných, menších priestorov do DK. V nových priestoroch v centre mesta sa činnosť knižnice naďalej rozvíja. Mnohé podujatia, ktoré organizuje knižnica v spolupráci s inými organizáciami prekračujú rámec mesta, príkladom je okresná prehliadka v prednese poézie a prózy Vansovej Lomnička, v spolupráci s Úniou žien Slovenska, úspechy členov LK Zadný vchod, tu vznikli ich dva zborníky. Populárnou sa stala celomestská súťaž „Kráľ čitateľov“ – súťaž o putovný pohár primátora, Dni detskej knihy, poznávajme zaujímavých ľudí. Najatraktívnejším je Noc s Andersenom. Doba zavádzania moderných informačných technológií, automatizácia a internetizácia neobchádza ani našu knižnicu. Projekty, granty a príspevok mesta umožnili začať s automatizáciou knižničných činností, retrospektívnym spracovaním knižničného fondu do elektronickej podoby, do knižnice sme zaviedli Internet – jeden z úspešných projektov umožňuje našim čitateľom surfovať po Internete zdarma. Knižnica má svoju webovú stránku.

Knihovníčky sa trochu vymenili. Do knižnice prišla pracovať Saskia Mátychová 2002, Ľubomíra Božiková 2005, Alžbeta Kosztová 2005-2018, Alena Ondrejková 2009, Andrea Pappová 2020 

 

2016–         Mestská knižnica Handlová  Knižnica je po úplnej rekonštrukcii naďalej umiestnená v DK MH

Mgr. Daniela Mikulášová - riaditeľka (2005–

Významným medzníkom pre knižnicu bol rok 2015. Mesto Handlová sa rozhodlo knižnicu a budovu, kde sídli, rekonštruovať. Projektom „Mestská knižnica Handlová – rekonštrukcia a modernizácia s cieľom zvýšenia kvality služieb ako aj energetickej efektívnosti“ sa získal nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako jeden milión eur z Regionálneho operačného programu.
Projektom sa sledovali dva hlavné ciele:
1. rekonštrukcia a modernizácia objektu z pohľadu stavebno-technických riešení.

2. prínos pre čitateľa, poskytovanie kvalitnejších služieb v kvalitnejších priestoroch. Súčasťou projektu bolo obstaranie interiérového vybavenia a tiež letnej čitárne. Rekonštrukcia knižnice pokračovala aj v r.2016. Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 23. februára 2016.

Po otvorení sa činnosť knižnice naplno rozbehla so všetkými knižnično-informačnými službami v nových, moderných priestoroch, kde je k dispozícii rozsiahly knižničný fond, knižné novinky, počítače s pripojením na internet, kde  pripravujeme tradičné podujatia, ale aj nové formy podujatí pre deti, mládež aj dospelých. Zapájame  sme sa do mnohých mestských ale aj celoslovenských podujatí.  

Mestská knižnica eviduje ročne cca 1 800 čitateľov (10 % z celkového počtu obyvateľov), ročne navštívi knižnicu cca 22 000 návštevníkov, vypožičajú si cca 36 000 knižničných jednotiek. Čitateľom je k dispozícii cca 46 000 kníh a 31 titulov novín a časopisov prichádzajúcich do knižnice. Pre čitateľov a návštevníkov knižnice pripravujeme cca 180 komorných kultúrno-výchovných podujatí. Knižnica, ako moderné informačné stredisko so slobodným prístupom k informáciám, prepojením na  informačné zdroje, poskytuje návštevníkom priestor na relax, oddych v priestoroch knižnice aj v letnej čitárni pred knižnicou